Plata OnLine

Protectie sociala

SERVICUL DE PROTECTIE SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA:
Serviciul de Protectie Sociala si Autoritate Tutelara
 1. Acte necesare pentru ocuparea postului de asistent personal al persoanei cu handicap grav:
 • In temeiul O.U.G. privind protectia persoanelor cu handicap, dosarul de angajare al asistentului personal va contine: Anexa 4 - 2 exemplare.
 • Declaratie notariala pentru anuntarea modific. - 1 exemplar.
 • Copie certificat handicapat de la Comisia de expertiza a persoaneipe care o va asista - 2 exemplare.
 • Buletin de identitate - 3 exemplare.
 • Carte de munca (pentru cei care au lucrat).
 • Certificat de casatorie - 2 exemplare.
 • Adeverinta de la Circa financiara ca nu are venituri.
 • Talon medical parafat si stampilat - 2 exemplare.
 • Ancheta sociala.
 • Avizul inspectorului sef al I.S.T.P.H. pe dosarul de angajare.
 • 2 dosare goale.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea indemnizatiei de crestere copil:
 • Cerere tip.
 • Declaratie tip.
 • Adeverinta Angajator.
 • Declaratie Indemnizatie MAMA.
 • Declaratie Indemnizatie TATA.
 • Buletinul de identitate al parintilor.
 • Certificatul de nastere (original si copie xerox) al copilului pentru care se solicita indemnizatia, precum si pentru alt copil nascut anterior.
 • Dupa caz, orice alte acte in original si copie xerox, din care sa rezulte identitatea si calitatea solicitantei:
  • sentinta de divort;
  • certificat de casatorie;
  • certificat de deces al sotului;
  • decizie suspendare contract pe perioada de 2 ani.
  • adeverinta de la medicul de familie cu perioada de PRE si POST natal.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei de stat:

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei complementare:
 • Cerere tip completata de solicitant.
 • Buletinele de identitate ale parintilor si certificatele de nastere ale copiilor, pentru confruntare.
 • Copie xerox a Certificatului de casatorie.
 • Copii xerox de pe fiecare pagina completata a Livretului de familie (et. 2 cam. 26).
 • Pentru copiii in varsta de 16-18 ani, adeverinta de la unitate scolara.
 • Solicitantii cu domiciliul in alta localitate, vor prezenta copie xeroxa buletinului de identitate (paginile cu domiciliul stabil si flotant) si negatie de la Primaria de domiciliu.
 • Adeverinta de venit s-au declaratie notariala cum ca nu au venituri.

» sus

 1. Acte necesare pentru intocmirea ajutorului social:
 • Buletinele de identitate pentru toti membrii familiei.
 • Certificat de casatorie in original si copie xerox pentru persoanele casatorite si certificatele de nastere (original si copie xerox) pentru persoanele necasatorite, inclusiv copii.
 • Orice alt act (original si copie xerox), din care sa rezulte calitatea sau identitatea, cum sunt:
  • certificat de deces, in cazul persoanelor vaduve;
  • sentinta de divort;
  • sentinta de stabilire a domiciliului copilului minor;
  • hotarare de incredintare a copilului minor;
  • actul din care rezulta calitatea de tutore sau curator;
  • sentinta de infiere (adoptie);
  • adeverinta de elev sau student pentru copii in varsta de 18 ani, care urmeaza cursuri la zi.
 • Adeverinta din care sa rezulte venitul brut si net din ultima luna, in cazul persoanelor incadrate in munca.
 • Adeverinte de la organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei din activitati autorizate.
 • Orice alte activitati privin veniturile permanente, cum sunt:
  • Taloane sau adeverinte de pensie.
  • Taloanele de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin.
  • Taloane de plata a ajutorului pentru persoane cu handicap.
  • Acte privind alocatia de stat pentru copii.
  • Adeverinte privind acordarea burselor pentru elevi, studenti.
  • Proces verbal de impunere si/sau declaratia de impunere privind impozitul pe venitul agricol.
  • Hotarare judecatoreasca actualizata privind obligatia legala de intretinere.
  • Orice alte acte din care sa rezulte veniturile de alta natura.
 • Declaratia pe proprie raspundere privind bunurile.
 • Ancheta sociala in cazul in care persoanele care solicita ajutor social locuiesc impreuna cu alte persoane cum sunt:
  • concubini;
  • parinti si copii majori, etc.
 • Adeverinta de la Oficiul fortei de munca pentru persoanele apte de munca, nesalariate, care nu realizeaza nici un venit din alte activitati, ori ale caror venituri din alte activitati sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara (inclusiv minorii are au implinit varsta de 16 ani, dar nu mai urmeaza cursuri la zi).
 • NOTA:Nu au aceasta obligatie:
  • Mamele care au in ingrijire copii in varsta de pana la 7 ani.
  • Elevii sau studentii in varsta de peste 18 ani care urmeaza forme de invatamant la zi.
  • Cei care indeplinesc conditiile legale de pensionare la cerere (62 de ani barbatii si 57 de ani femeile).
 • Certificat privind gradul de pierdere a capacitatilor de munca, eliberat de Comisia de expertiza medicala pentru persoanele inapte de munca.

» sus

 1. Acte necesare pentru inscriere in camin de batrani:
 • Copie xerox dupa certificatul de nastere.
 • Copie xerox dupa certificatul de casatorie.
 • Cupon de pensie.
 • Adeverinta medicala de la Circa Sanitara, cu recomandarea medicului de internare in camin de batrani.
 • Aviz epidemiologic.
 • Examen coprobacteriologic.
 • Dosar.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala:
 • Cerere tip completata de solicitant.
 • Declaratie Alocatie Sustinere Familie.
 • Declaratie Venitul Minim Garantat (ajutor social).
 • Buletinele de identitate ale parintilor si certificatele de nastere ale copiilor, pentru confruntare (copii xerox).
 • Copie xerox a Certificatului de casatorie.
 • Copii xerox de pe fiecare pagina completata a Livretului de familie.
 • Adeverinta de la scoala.
 • Adeverinta de venit sau declaratie notariala pentru cei care nu au venituri.
 • Certificat de deces, in cazul persoanelor vaduve.
 • Sentinta de divort, in cazul persoanelor divortate.
 • Hotarare de incredintare a copilului minor (dupa caz).
 • Dovada din care sa reiasa ca sotul/sotia este arestat/arestata si nu participa la intretinerea copiilor (unde este cazul).

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:
 • Se acorda conform Legii 416/2001.
 • Beneficiari – familiile ale carei venituri se incadreaza in cuantumurile conform Legii..
 • Cerere tip (Cerere si Declaratie pe propria raspundere).
 • Pentru toti membrii familiei: actele de identitate (buletin/carte de identitate, iar pentru minorii sub 14 ani certificate de nastere), sau, dupa caz, livretul de familie (copie).
 • Dupa caz, pentru copiii aflati in intretinere, Hotararea definitiva de incuvinatere a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului (copie).
 • Dupa caz, pentru pensionari, Taloanele sau Adeverinte de pensie din ultima luna platita(in original).
 • Dupa caz, pentru persoanele incadrate in munca, Adeverinte din care sa rezulte venitul net din ultima luna, realizat de persoana incadrata in munca (in original).
 • Dupa caz, pentru persoanele fara venituri, Adeverinta eliberata de organul financiar teritorial (Directia Ganerala a Finantelor Publice a judetului Ilfov – Administratia Finantelor Publice a comunei Afumati – Bucuresti, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sector 3, tel: 340.51.82) din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, eliberata cu cel mult 2 saptamani inainte de data depunerii dosarului la D.A.S.(in original).
 • Dupa caz, pentru copii/nepoti, ultimul Talon de alocatie de stat sau adeverinta de elev/student, eliberate recent, in care sa se mentioneze daca benefiziaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia (in original).
 • Dupa caz, pentru someri, Talonul de plata al ajutorului de somaj reprezentand drepturile cuvenite pentru ultima luna completa (in original).
 • Orice alt act sau document considerat relevant pentru acordarea ajutorului de incalzire.
 • Ultima Factura de gaze (in original).
 • Dosar cu sina.
 • TITLU DE PROPRIETATE, Contract de vanzare-cumparare, CONTRACT DECOMODAT, CONTRACT INCHIRIERE.
 • ADEVERINTA - REGISTRU AGRICOL( PRIMARIE).
 • PATRIMONIU DE LA COMPARTIMENTUL TAXE SI IMPOZITE.
 • VEZI AICI LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI SOCIAL

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea stimulentului:
 • Cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012).
 • Actul de identitate al solicitantului (copie şi original).
 • actul de identitate al celuilalt părinte (copie şi original).
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original).
 • Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei.
 • Hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original).
 • Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original) sau livret de familie (copie si original).
 • Certificat de căsătorie (copie şi original).
 • Adeverinţă tip eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a beneficiat de concediu de maternitate (pre şi postnatal), (să se precizeze perioada); a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 24 luni anterior datei naşterii copilului (nu interesează cuantumul acestora).
 • Decizie de reluare a activităţii.
 • Declaraţia celuilalt părinte (se completează în faţa funcţionarului)
 • Dosar cu şina din carton (coperţi întregi).
 • Acte solicitate pentru plata în cont bancar - extras de cont pe numele solicitantului deschis la una dintre bancile: BANCA TRANSILVANIA, B.R.D., ALPHA BANK , C.E.C. Bank, BANK POST, VOLKSBANK

» sus

 1. Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces (in original si copii xerox):
 • Cerere tip.
 • Copie CI/BI al solicitantului (cetatean al comunei Afumati).
 • Copie certificat deces.
 • Adeverinta de salariat sau talon de pensie (dupa caz).
 • Adeverinta de la registrul agricol (primarie).
 • Actele solicitantului prin care sa dovedeasca relatia de rudenie cu decedatul(dupa caz).
 • Dovada solicitantului ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea (facturi, chitante cu numele solicitantului).
 • Dupa depunerea si inregistrarea cererii se va proceda la efectuarea anchetei sociale in functie de care se va acorda sau NU acest ajutor de inmormantare.
 • CONTACT DGASPC ILFOV- BLD. VOLUNARI , NR 94-96, ORAS VOLUNTARI, TELEFON 0213695889/0213695887, FAX 0213695888.
 • CONTACT AJIPIS ILFOV-BLD. GENERAL GHEORGHE MAGHERU, NR 7, SECTOR 1, TELEFON 0212569784/0212569692, FAX 0371601908.

» sus

 1. Acte necesare pentru ancheta sociala pentru incadrarea intr-un grad de handicap ADULTI:
 • Cerere din partea persoanei care solicită ancheta socială.
 • Acte de stare civilă
 • Copie act de identitate al solicitantului.
 • In cazul copiilor copie certificat de naştere şi copii acte de identitate părinţi.
 • Dovezi de venituri, pentru solicitant.
 • Referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist.
 • Scrisoare medicală tip de la medicul de familie.

» sus

INFORMARE!

Primariei Comunei Afumati a initiate demersurile necesare implementarii noilor dispozitii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Citeste Politica de confidentialitate GDPR

Am citit

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE GDPR

Precizam faptul ca, in cadrul Primariei Comunei Afumati au fost initiate demersurile necesare in scopul implementarii noilor dispozitii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Avand in vedere faptul ca aceasta institutie prelucreaza «pe scara larga» date cu caracter personal, institutia este obligata sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Primaria Comunei Afumati precizeaza ca a desemnat persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (DPO) in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Uniunii Europene.

Politica de Confidentialitate

Va multumim ca vizitati site-ul nostru.
In momentul in care dumneavoastra vizitati acest site, cand ne contactati sau cand apelati la serviciile noastre, ne incredintati informatiile cu caracter personal.
Din acest considerent scopul acestei Politici de confidentialitate este acela de a va aduce la cunostinta ce fel date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu aceste date.
in conformitate cu dispozitiile legale, operatorul trateaza cu seriozitate confidentialitatea si nu vinde niciodata listele sau adrese de e-mail.
Informatiile nu vor fi oferite unor terte persoane fara a va informa in prealabil.
Scopul pentru care este reglementata o astfel de Politica de confidentialitate este acela de a va aduce la cunostinta toate informatiile de care dumneavoastra aveti nevoie sa luati la cunostinta inainte de a furniza datele cu caracter personal ce va apartin.
Speram ca le veti citi cu atentie.

Prin navigarea pe site-ul www.primariaafumati.ro sau prin contactarea noastra prin formular declarati ca ati fost informat in mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidentialitate”.

DEFINITII

Site-ul www.primariaafumati.ro este proprietatea institutiei Primariei Afumati cu sediul in Soseaua Bucuresti-Urziceni , nr. 151, comuna Afumati, judet Ilfov, avand codul identificare fiscala : 4420708.
Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil in Romania din 25 mai 2018), www.primariaafumati.ro este operator de date cu caracter personal.
Cand spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Termenul „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Potrivit legislatiei in vigoare, dumneavoastra, in calitate de vizitator al site-ului reprezentati o „persoana vizata”, adica o persoana fizica identificata sau identificabila.
Persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Pe parcursul desfasurarii activitatii societatea isi poate schimba Politica de confidentialitate. Toate actualizarile si modificarile prezentei Politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin afisare pe site si/sau notificare pe e-mail.

SOLICITARI SI LAMURIRI


Pentru ori informatii suplimentare, clarificari ori lamuriri asupra prelucrarii datelor dumneavoastra va stam la dispozitie pentru va aduce la cunostinta toate informatiile necesare de care aveti nevoie.
In acest sens ne puteti scrie la adresa de e-mail: secretariat[at]primariaafumati.ro

TIPURILE DE INFORMATII PE CARE SOCIETATEA LE PRELUCREAZA

a) Informatiile furnizare de catre dumneavoastra in baza unui consimtamant
In momentul in care completati rubricile de pe site, cand ne contactati prin telefon sau e-mail, ori ne comunicati prin orice alta modalitate, in mod voluntar informatiile pe care prelucram. Aceste informatii poi include numele, prenumele, adresa de e-mail. Oferindu-ne aceste informatii, noi le pastram in conditii de securitate si confidentialitate in baza noastra de date.
b) Informatii colectate in mod automat
Atunci cand utilizati site-ul nostru chiar si in scop informativ, este posibil sa va colectam informatii despre vizita pe site. Aceste informatii pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare si alte informatii despre modul in care ati interactionat cu site-ul. Aceste informatii pot fi utilizate prin folosirea cookie-urilor ori a altor tehnologii de similare.


TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In ceea ce priveste oferirea voluntar prin postarea unui comentariu, temeiul prelucrarii este obligatia noastra legala de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar si interesul nostru legiti de a oferi cititorilor site-ului transparenta si informare. In privinta datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimtamantul. Odata cu accesarea site-ului, consimtamantul este exprimat in mod valabil asupra prelucrarii.

SCOPURI DETERMINATE PENTRU COLECTAREA DATELOR

In vederea formularii unor raspunsuri pentru intrebarile adresate de catre persoanele ce utilizeaza site-ul;
Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite.

DURATA STOCARII DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi stocate doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor determinate, dar nu mai mult de 3 luni de la ultima vizita pe site sau ultima interactiune cu societatea.

TRANSFERUL DATELOR CATRE TERTE PERSOANE

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre: autoritati de stat (Inspectoratul Teritorial de Munca, ANAF, instante de judecata, Ministerul Public, autoritati fiscale), furnizori de servicii (inclusiv consultanti, avocati contabili, experti, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT / softuri utilizate in calitate de angajat, societati de arhivare, hoteluri, agentii de turism, organizatori de evenimente, furnizori de programe de training si evaluare a performantei, platforme de recrutare) si alti destinatari pe care angajatorul ii nominalizeaza in mod expres, potrivit prevederilor legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.
Mentionam ca datele mai pot fi transferate si altor parti cu consimtamantul sau la instructiunile angajatului.

TRANSFERUL DATELOR CATRE STATE TERTE

Va informam ca in prezent, operatorul nu transfera datele cu caracter personal ale persoanei vizate catre state din afara Uniunii Europene.
In cazul in care aceasta politica va fi modificata, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator, i se vor prezenta garantiile aferente si i va solicita consimtamantul.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dreptul de retragere a consimtamantului;

In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, Persoana vizata isi poate retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unei notificati la adresa de contact a operatorului.

Dreptul de acces ( Art. 13 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, avand si dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare ( Art. 16 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a obtine, fara intarziere, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Avand in vedere scopurile in care au fost prelucrate aceste date, Persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere ( Art. 17 Regulament )

In ipoteza in care:

i. Datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor stabilite.
ii. S-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare.
iii. Opunerea de catre Persoana vizata a prelucrarii datelor.
iv. Prelucrarea ilegala a datelor cu caracter personal.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii ( Art. 18 Regulament)

In urmatoarele situatii :

1. Persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
2. prelucrarea este ilegala, iar Persoana vizata se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar Persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
4. Persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor ( Art. 20 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc şi pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care :
a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);
b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor.

Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.