Formulare privind taxele si impozitele locale

SERVICUL DE DEZVOLTARE A LOCALITATII:

SERVICUL DE AUTORITATE TUTELARA SI PROTECTIE SOCIALA:

SERVICIUL STARE CIVILA SI EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI:

SERVICIUL DE EVIDENTA FUNCIARA SI ADMINISTRATIE PUBLICA:

Serviciul de Dezvoltare a Localitatii

 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construirea de LOCUINTE:
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Act de proprietate pe teren - copie.
 • Memoriu tehnic - intocmit de arhitect autorizat prin "Ordinul National al Arhitectilor" - 2 exemplare.
 • Plan de incadrare in zona scara 1:2000, scara 1:500 - 2 exemplare.
 • Plan de situatie pe ridicare topo in stereo 70 - intocmit de arhitect autorizat prin "Ordinul National al Arhitectilor" - 2 exemplare.
 • Dovada achitarii taxei de Certificat de urbanism.

In cazul construirii unui obiectiv cu alta destinatie decat locuinta (sediu, firma, depozite, etc.) mai trebuiesc urmatoarele:

 • Certificat de inmatriculare la registrul comertului - copie.
 • Statutul firmei - copie.

» sus

 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru OPERATIUNI NOTARIALE:
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Act de proprietate pe teren - copie.
 • Plan de incadrare in zona scara 1:2000.Copie cadastru.
 • Extras de carte funciara emis de Judecatoria Buftea.

» sus

 1. Acte necesare eliberarii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE pentru construirea de LOCUINTE SAU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA:
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Certificat de urbanism.
 • Anexa la cerere.
 • Act de proprietate pe teren - copie legalizata.
 • Proiectul de arhitectura complet - intocmit de arhitect autorizat prin "Ordinul National al Arhitectilor" - 2 exemplare.
 • Avizele prevazute in Certificatul de urbanism in copie si original.
 • Dovada achitarii taxei de Autorizatie de construire.

TAXA DE AUTORIZARE:

 • 0,5% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea atorizatiei - pentru construirea de LOCUINTA.
 • 1% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea autorizariei - pentru construirea ALTUI OBIECTIV DECAT LOCUINTA.
 • 1% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea autorizatiei - pentru IMPREJMUIRE.
 • 800 LEI - pentru BRANSAMENTE.

» sus

 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construirea de BRANSAMENTE (APA - CANAL, ELECTRICA, GAZE NATURALE):
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Act de proprietate pe teren - copie sau Certificat fiscal.
 • Proiect de bransament (memoriu, plan de situatie, deviz) intocmit de: firma agreata de Consiliul local - pentru APA - CANAL - 2 exemplare.
 • Dovada achitarii taxei de Certificat de urbanism, taxa de sapatura pe domeniu public.

» sus

 1. Acte necesare pentru acordarea de NUMAR FACTORIAL:
 • Cerere pentru acordarea de numar factorial.
 • Copie act de proprietate pe teren - 2 exemplare.
 • Copie Autorizatie de construire sau act de proprietate pe cladire - 2 exemplare.
 • Plan de incadrare in zona - 2 exemplare.
 • Dovada achitarii taxei - 6 lei.

» sus

 1. Acte necesare RECEPTIEI LA FINALIZAREA LUCRARILOR:
 • Cerere pentru realizarea receptiei.
 • Copie dupa Autorizatia de Construire.
 • Dovada achitarii de regularizare a taxei de Autorizatie de construire.
 • Proces verbal pentru impunerea constructiei la circa financiara.

» sus

Serviciul de Autoritate Tutelara si Protectie Sociala

 1. Acte necesare pentru ocuparea postului de asistent personal al persoanei cu handicap grav:
 • In temeiul O.U.G. privind protectia persoanelor cu handicap, dosarul de angajare al asistentului personal va contine: Anexa 4 - 2 exemplare.
 • Declaratie notariala pentru anuntarea modific. - 1 exemplar.
 • Copie certificat handicapat de la Comisia de expertiza a persoaneipe care o va asista - 2 exemplare.
 • Buletin de identitate - 3 exemplare.
 • Carte de munca (pentru cei care au lucrat).
 • Certificat de casatorie - 2 exemplare.
 • Adeverinta de la Circa financiara ca nu are venituri.
 • Talon medical parafat si stampilat - 2 exemplare.
 • Ancheta sociala.
 • Avizul inspectorului sef al I.S.T.P.H. pe dosarul de angajare.
 • 2 dosare goale.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea indemnizatiei de de nastere - se acorda mamelor care au nascut al doilea copil sau urmatorii:
 • Cerere tip.
 • Buletinul de identitate al solicitantei.
 • Certificatul de nastere (original si copie xerox) al copilului pentru care se solicita indemnizatia, precum si pentru alt copil nascut anterior.
 • Dupa caz, orice alte acte in original si copie xerox, din care sa rezulte identitatea si calitatea solicitantei:
  • sentinta de divort;
  • certificat de casatorie;
  • certificat de deces al sotului;
  • negatia pentru indemnizatia de nastere.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei de stat:
  1. Pentru copii in varsta de pana la 7 ani:
   • Cerere tip.
   • Certificatul de nastere al copilului, original si copie xerox.
   • Buletinul de identitate al ambilor parinti.
   • Un dosar.
   • Dupa caz, orice alte acte care sa dovedeasca identitatea sau calitatea solicitantului (in original si copie xerox):
    • sentinta de divort;
    • certificat de casatorie;
    • hotarare de incredintare a minorului;
    • decizie (dispozitie) de instituire a curatelei, tutelei.
  2. Pentru copii intre 14 - 16 ani:
   • in plus, fisa de inscriere, obligatoriu in original.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei complementare:
 • Cerere tip completata de solicitant.
 • Buletinele de identitate ale parintilor si certificatele de nastere ale copiilor, pentru confruntare.
 • Copie xerox a Certificatului de casatorie.
 • Copii xerox de pe fiecare pagina completata a Livretului de familie (et. 2 cam. 26).
 • Pentru copiii in varsta de 16-18 ani, adeverinta de la unitate scolara.
 • Solicitantii cu domiciliul in alta localitate, vor prezenta copie xeroxa buletinului de identitate (paginile cu domiciliul stabil si flotant) si negatie de la Primaria de domiciliu.
 • Adeverinta de venit s-au declaratie notariala cum ca nu au venituri.

» sus

 1. Acte necesare pentru intocmirea ajutorului social:
 • Buletinele de identitate pentru toti membrii familiei.
 • Certificat de casatorie in original si copie xerox pentru persoanele casatorite si certificatele de nastere (original si copie xerox) pentru persoanele necasatorite, inclusiv copii.
 • Orice alt act (original si copie xerox), din care sa rezulte calitatea sau identitatea, cum sunt:
  • certificat de deces, in cazul persoanelor vaduve;
  • sentinta de divort;
  • sentinta de stabilire a domiciliului copilului minor;
  • hotarare de incredintare a copilului minor;
  • actul din care rezulta calitatea de tutore sau curator;
  • sentinta de infiere (adoptie);
  • adeverinta de elev sau student pentru copii in varsta de 18 ani, care urmeaza cursuri la zi.
 • Adeverinta din care sa rezulte venitul brut si net din ultima luna, in cazul persoanelor incadrate in munca.
 • Adeverinte de la organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei din activitati autorizate.
 • Orice alte activitati privin veniturile permanente, cum sunt:
  • Taloane sau adeverinte de pensie.
  • Taloanele de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin.
  • Taloane de plata a ajutorului pentru persoane cu handicap.
  • Acte privind alocatia de stat pentru copii.
  • Adeverinte privind acordarea burselor pentru elevi, studenti.
  • Proces verbal de impunere si/sau declaratia de impunere privind impozitul pe venitul agricol.
  • Hotarare judecatoreasca actualizata privind obligatia legala de intretinere.
  • Orice alte acte din care sa rezulte veniturile de alta natura.
 • Declaratia pe proprie raspundere privind bunurile.
 • Ancheta sociala in cazul in care persoanele care solicita ajutor social locuiesc impreuna cu alte persoane cum sunt:
  • concubini;
  • parinti si copii majori, etc.
 • Adeverinta de la Oficiul fortei de munca pentru persoanele apte de munca, nesalariate, care nu realizeaza nici un venit din alte activitati, ori ale caror venituri din alte activitati sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara (inclusiv minorii are au implinit varsta de 16 ani, dar nu mai urmeaza cursuri la zi).
 • NOTA:Nu au aceasta obligatie:
  • Mamele care au in ingrijire copii in varsta de pana la 7 ani.
  • Elevii sau studentii in varsta de peste 18 ani care urmeaza forme de invatamant la zi.
  • Cei care indeplinesc conditiile legale de pensionare la cerere (62 de ani barbatii si 57 de ani femeile).
 • Certificat privind gradul de pierdere a capacitatilor de munca, eliberat de Comisia de expertiza medicala pentru persoanele inapte de munca.

» sus

 1. Acte necesare pentru inscriere in camin de batrani:
 • Copie xerox dupa certificatul de nastere.
 • Copie xerox dupa certificatul de casatorie.
 • Cupon de pensie.
 • Adeverinta medicala de la Circa Sanitara, cu recomandarea medicului de internare in camin de batrani.
 • Aviz epidemiologic.
 • Examen coprobacteriologic.
 • Dosar.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala:
 • Cerere tip completata de solicitant.
 • Buletinele de identitate ale parintilor si certificatele de nastere ale copiilor, pentru confruntare (copii xerox).
 • Copie xerox a Certificatului de casatorie.
 • Copii xerox de pe fiecare pagina completata a Livretului de familie.
 • Adeverinta de la scoala.
 • Adeverinta de venit sau declaratie notariala pentru cei care nu au venituri.
 • Certificat de deces, in cazul persoanelor vaduve.
 • Sentinta de divort, in cazul persoanelor divortate.
 • Hotarare de incredintare a copilului minor (dupa caz).
 • Dovada din care sa reiasa ca sotul/sotia este arestat/arestata si nu participa la intretinerea copiilor (unde este cazul).

» sus

Serviciul Stare Civila si Evidenta Informatizata a Persoanei

 1. Acte necesare pentru eliberare DUPLICAT CERTIFICAT DE NASTERE (CASATORIE):
 • Taxa duplicat - 10.000 lei, se plateste la casieria Primariei.
 • Buletin de identitate.
 • Cerere tip - xerox.

» sus

 1. Acte necesare pentru intocmirea cetificatului de casatorie:
 • Buletinele de identitate pentru viitorii soti in original si copii xerox.
 • Certificatele de nastere in original si copii xerox, iar pentru cetatenii straini – certificat de nastere in original, copie xerox, si traducere legalizata la un notar public in Romania.
 • Certificatele medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii lor), casatoria se incheie in termen de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
 • Chitanta 3 RON la caseria Primariei.

» sus

 1. Acte necesare in cazul casatoriei cu un cetatean strain:
 • Pentru cetateanul roman: Buletinul de identitate.
 • Certificatul de nastere in original.
 • Certificatul medical prenuptial (valabil numai 14 zile).
 • Pentru cetateanul strain: Pasaport.
 • Adeverinta domiciliu in care sa fie mentionat ca este necasatorit sau divortat (dupa caz), tradusa si legalizata la noi in tara.
 • Certificat de nastere in original, tradus si legalizat.
 • Certificat prenuptial.
 • Dovada eliberata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond cerute de legislatia lor nationala pentru incheierea casatoriei.

» sus

 1. Eliberarea Livretului de familie

Se elibereaza gratuit, la cererea scrisa a reprezentantului familiei (mama, tata, reprezentant legal) numai de catre serviciul de stare civila in a carei raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul.

 • Acte necesare:
  • Actele de identitate – sot si sotie (original si copie xerox).
  • Certificatul de casatorie (original si copie xerox)
  • Certificatele de nastere ale copiilor (original si copie xerox).
 • Alte acte, dupa caz:
  • Certificatul de deces al unuia dintre soti sau copii(original si copie xerox).
  • Certificatul de nastere al mamei, in cazul in care nu este casatorita(original si copie xerox).
  • Hotarari judecatoresti de desfacere a casatoriei prin divort(original si copie xerox).
  • Documente care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala, incredintare sau plasament familial al copiilor(original si copie xerox).
  • Hotarari de adoptie ale copiilor(original si copie xerox).
  • Decizii de schimbare a numelui si/sau a prenumelui ca urmare a divortului sau schimbarii pe cale administrativa (original si copie xerox). Atentie! In cazul in care parintii nu sunt casatoriti, livretul va fi solicitat numai de mama. Completarea livretului de familie se face la primaria in raza careia domiciliaza petentul.

» sus

 1. Inregistrarea decesului

Competenta revine serviciului de stare civila in raza careia s-a produs evenimentul, in termen de 3 zile de la data decesului.

 • Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de deces, Adeverinta de inhumare sau incinerare:
  • Certificatul medical constatator al decesului.
  • Actul de identitate al persoanei decedate.
  • Certificatul de nastere al persoanei decedate.
  • Actul de identitate al persoanei care declara decesul.
  • Livretul militar daca persoana decedata are varsta pana la 60 ani.
  • Declaratie din partea persoanei care declara decesul- daca nu exista act de identitate sau livret militar.
  • Dovada eliberata de Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea, daca decesul s-a produs prin sinucidere, accident sau alte cauze violente (termen de inregistrare 48 ore), sau daca inregistrarea decesului se face la mai mult de 3 zile de la data decesului.
  • Dovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 1 leu
  • Atentie! In cazul disparitiei unei persoane, intocmirea actului de deces se face in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, dupa caz la:
   • Primaria locului de nastere al celui declarat mort.
   • Primaria locului de domiciliu al celui declarat mort (in cazul in care nu se cunoaste locul de nastere).
   • Primaria de domiciliu a solicitantului (in cazul in care nu se cunoaste locul de nastere si nici domiciliul).
   • In cazul în care înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei de înhumare sai incinerare eliberată de primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea.

» sus

 1. Inregistrarea nasterii

Competenta revine serviciului de stare civila din localitatea in a carei raza teritoriala s-a produs evenimentul, in termen de:

 • 15 zile de la data nasterii - pentru copilul nascut viu si aflat in viata.
 • 3 zile de la data nasterii: pentru copilul nascut mort.
 • 24 ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile.

Actele necesare (originale si copii xerox), in functie de situatie:

 1. Parinti sunt casatoriti:
  • certificatul medical constatator al nasterii;
  • certificatul de casatorie al parintilor copiilor;
  • actele de identitate ale parintilor.
 2. Mama copilului nu este casatorita:
  • certificatul medical constatator al nasterii;
  • certificatul de nastere si actul de identitate al mamei.
 3. Parintii nu sunt casatoriti:
  • certificatul medical constatator al nasterii;
  • certificatul de nastere si actul de identitate al mamei;
  • actul de identitate al tatalui;
  • declaratie de recunoastere completata si semnata de parintii copilului;
  • dovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 1leu la Caseria Primariei.

Situatii particulare:

 • In cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, se completeaza si semneaza de catre parinti o declaratie din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
 • Cand declaratia a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de Lege, dar inauntrul unui an de la data nasterii, inregistrarea se face cu aprobarea primarului, data pe declaratia scrisa in cuprinsul careia se va mentiona motivul intarzierii.
 • Inregistrarea tardiva a nasterii.
 • Daca declaratia se face dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile, privind incuviintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii.

» sus

 1. Inregistrarea adoptiei

Competenta revine primariei locului de domiciliu al adoptatului sau primariei in raza careia se afla sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul. Daca adoptatul este cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in strainatate, actul se intocmeste la Primaria Sectorului 1.

 • Actele necesare:
  • sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila (in original);
  • certificatul de nastere al adoptatului (in original);
  • certificatul de casatorie al adoptatorilor (in original);
  • acte de identitate (adoptatori si adoptat) (in original).
 • Situatii particulare:
  • Inregistrarea adoptiei din strainatate.
   Acte necesare:
   • sentinta adoptie strainatate (original, copie xerox si traducere legalizata la un birou notarial din Romania).
   • Certificatul casatorie adoptatori ( adoptator ), tradus, legalizat si apostilat– daca este cazul.
   • Certificatul de nastere al adoptatului si dupa caz, certificatul de casatorie si certificatele de nastere ale copiilor.Actul de identitate al adoptatului sau procura.
   • Dovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 1 leu.

Atentie!

 • In cazul sentintelor de adoptie pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene, inscrierea se face cu aprobarea I.N.E.P., dupa depunerea actelor in prealabil la serviciul stare civila.
 • In cazul sentintelor de adoptie pronuntate in celelalte state, inscrierea se face dupa ce hotararea straina a fost recunoscuta de catre tribunalul competent, respectiv Tribunalul Bucuresti sau dupa caz Tribunalul Judetean al locului de incheiere al casatoriei.

» sus

 1. Inscrierea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile

Se realizeaza urmatoarele situatii:

 • stabilirea paternitatii;
 • contestarea recunoasterii;
 • incuviintarea purtarii numelui;
 • tagaduire a paternitatii (se face la cererea persoanei interesate);
 • divort;
 • rectificari sau completari de acte;
 • desfieri.

Actele necesare:

 • cerere tip;
 • hotarare judecatoreasca–copie legalizata de catre Grefa instantei care a pronuntat-o avand mentiunea "definitiva si irevocabila";
 • act de identitate;
 • chitanta taxa 1 leu la Caseria Primariei.

Situatii particulare:

 • Inscrierea divortului pronuntat in strainatate - se face la primaria care are in pastrare actul de casatorie.
  • Acte necesare:
   • cerere tip;
   • actul de identitate;
   • sentinta judecatoreasca din strainatate in original, copie xerox si traducere legalizata la un notar public din Romania;
   • declaratie notariala din partea sotilor(sotului) cu privire la numele sotilor dupa divort (cand nu este mentionat in sentinta de divort);
   • chitanta taxa 1 leu la Caseria Primariei.

Atentie!

 • In cazul sentintelor de divort pronuntate intr-un stat membru UE, inscrierea se face cu aprobarea I.N.E.P., dupa depunerea in prealabil a actelor.
 • In cazul sentintelor de divort pronuntate in celelalte state, inscrierea se face dupa ce hotararea straina a fost recunoscuta de catre tribunalul competent, respectiv Tribunalul Bucuresti sau dupa caz Tribunalul Judetean al locului de incheiere al casatoriei.
 • Pentru cetatenii romani care au pierdut cetatenia romana, inscrierea divortului si a schimbarii numelui pronuntate in strainatate se face cu aprobarea INEP prin inscriere de mentiune pe marginea actelor de stare civila.

» sus

 1. Schimbarea numelui sau a prenumelui pe cale administrativa
 • Actele necesare:
  • cererea tip pentru publicare in Monitorul Oficial - avizata de primaria locului de depunere;
  • monitorul Oficial in care s-a facut cunoscuta solicitarea de schimbare de nume;
  • certificatele de stare civila (nastere, casatorie, ale copiilor minori - dupa caz, deces) - in original si copii legalizate la notariat, cf. O.G. nr. 41/2003;
  • sentinta de divorţ – copie legalizată de Grefa instanţei care a pronunţat-o.
 • Alte acte - dupa caz:
  • actul de consimtamant al celuilalt sot / parinte daca se schimba numele de familie comun purtat in timpul casatoriei, respectiv al copilului, autentificat la un notar public;
  • incuviintarea autoritatii tutelare pentru copii minori, dupa caz, daca parintii nu se inteleg cu privire la nume;
  • cazier fiscal - de la Directia Finantelor Publice Bucuresti;
  • cazier judiciar - de la sectia de politie de domiciliu;
  • orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale;
  • chitanta taxa 1 leu la Caseria Primariei;
  • taxa de schimbare a numelui: 10 lei (se achita in cazul aprobarii).
 • Atentie!
  • Dosarul pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania se depune la primaria de domiciliu.
  • Dosarul pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate se depune la primaria ultimului domiciliu avut in Romania, iar pentru cei care n-au avut vreodata domiciliul in Romania, la Primaria Afumati.
  • Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa pot prezenta in locul cazierului fiscal, o declaratie pe proprie raspundere, data la un notar din strainatate cu Apostila – cf. Conventiei Haga sau la Ambasada/Consulatul Romaniei din tara respectiva, din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman si nu sunt inregistrati in cazierul fiscal, sub sanctiunea prevazuta in cazul nerespectarii articolului 292 Cod penal (fals in declaratii).

» sus

 1. Inscrierea schimbarii numelui pronuntat in strainatate.

Se face cu aprobarea I.N.E.P., la solicitarea titularului actului sau a imputernicitului acestuia.

 • Actele necesare:
  • cerere tip;
  • actul de identitate;
  • certificatul de schimbare a numelui sau de naturalizare in original, copie xerox si traducere legalizata la un notar public in Romania;
  • procura speciala autentificata in tara de un notar public sau in strainatate, de ambasada Romaniei, consulatul Romaniei sau de un notar care are Apostila conform Conventiei de la Haga din anul 1961;
  • pasaportul romanesc in termen de valabilitate sau adeverinta emisa de DG Pasapoarte - Serviciul Migrari si Cetatenie (in cazul in care nu face dovada cetateniei romane).
 • Atentie!
  • De consultat listele statelor de la inceputul pliantului. Actele se depun la primaria care are in pastrare actul de naştere. Copiile actelor se depun in dublu exemplar cf. Circularei comune nr. 19 (copii xerox care raman la cerere şi un rând de copii la actul de stare civilă în baza căruia a fost emis certificatul).

» sus

 1. Transcrierea actelor de stare civila intocmite in strainatate pentru cetateni romani
 • Competenta revine astfel:
  • pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara: primaria de domiciliu;
  • pentru copiii sub 18 ani: primaria ultimului domiciliu avut in tara al parintelui cetatean roman;
  • pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate: primaria ultimului domiciliu avut in tara;
  • pentru cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania: Primaria Sectorului1.
 • Actele necesare:
  • cerere tip;
  • actul original si copie xerox;
  • traducerea legalizata a actului original la un notar public din Romania sau din strainatate (dar numai cu Apostila Haga);
  • dovada cetateniei romane (B.I./C.I., pasaport romanesc valabil, adeverinta de cetatenie – eliberata de Directia Generala de Pasapoarte, cu sediul in Bucuresti, str. N.Iorga nr. 27, certificat de cetatenie – eliberat de Ministerul de Justitie);
  • procura speciala, autentificata in tara de un notar public, iar in strainatate de oficiul consular roman din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Conventiei de la Haga, in cazul cetatenilor romani domiciliati in strainatate;
  • adeverinta cu privire la ultimul domiciliu avut in Romania obtinuta de la politia ultimului domiciliu sau cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate;
  • declaratie autentificata (sot si sotie) cu privire la numele purtat in urma casatoriei, in situatia in care cererea de transcriere este facuta prin imputernicit iar in cuprinsul certificatului nu se regaseste numele sotilor dupa casatorie;
  • dovada desfacerii casatoriei anterioare (daca este cazul) pentru cetatenii nascuti pe teritoriul Romaniei;
  • copii de pe certificatul de nastere pentru cetatenii nascuti pe teritoriul Romaniei.

» sus

 1. Eliberare duplicate acte de stare civila, certificate si dovezi de nastere, casatorie, deces, din arhiva proprie si de la alte Primarii.
 • Actele necesare:
  • Cerere tip;
  • Actul de identitate;
  • Dovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 1leu la Caseria Primariei.
 • Alte acte, dupa caz:
  • mandat de reprezentare - procura speciala autentificata de un notar public din Romania (in cazul persoanelor cu domiciliul sau resedinta in strainatate, autentificata de ambasada Romaniei, consulatul Romaniei sau notar cu Apostila Haga) sau împuternicire avocaţială (cf. Circularei INEP din 26. 08. 2005).
  • Dovada de la medic pentru persoanele nedeplasabile.
  • Hotararea judecatoreasca de incredintare, definitiva si irevocabila sau decizie de tutore eliberata de Serviciul Autoritate Tutelara pentru minori.
 • Atentie:
  • Cetatenii romani care doresc sa incheie casatorii in strainatate si carora li se solicita prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civila, care sa ateste faptul ca nu sunt casatoriti, se pot adresa primariei care are in pastrare actul de nastere, institutie care va elibera dovada de celibat.

» sus

 1. Rectificarea actelor de stare civila
 • (conf. Legii 117/04.05.2006 de modificare si completare a Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila, intrata in vigoare la data 08.09.2006). Cererea se depune la primaria care are pastrare actul, insotita de documente justificative (certificate de starea civila);
 • rectificarea se face in termenul dispozitiei Primarului.

» sus

Serviciul de Evidenta Funciara si Administratie Publica

 1. Acte necesare pentru obtinerea adeverintei din registrul agricol:
 • Cerere tip;
 • Taxa 1 leu.
 • NOTA: Cererile se inregistreaza la secretariatul Primariei.

» sus